Algemene Verkoops-en leveringsvoorwaarden

Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden die voorrang hebben op huidige algemene voorwaarden, geschieden alle verkopen, werken, leveringen en diensten onder de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, met aanbetaling van minimaal 30% van het totaalbedrag, dan wel doordat CTECO INTERNATIONAL BVBA met uitvoeringshandelingen is begonnen.

Betalingen:

Betalingen kunnen geschieden op door CTECO INTERNATIONAL BVBA aangegeven wijze als daar zijn: Contant of via overschrijving. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de facturen netto en zonder korting te betalen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning, een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd. Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt het schuldsaldo bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 75 Euro en een maximum van 2000 Euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden. Een klacht van eender welke aard kan door de koper niet ingeroepen worden als reden tot schorsing of uitstel van betaling. Ingeval de koper in gebreke blijft de geleverde goederen of diensten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan CTECO INTERNATIONAL BVBA, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de koper via een eenvoudige aangetekende zending. CTECO INTERNATIONAL BVBA behoudt het recht om nog niet geleverde/nietuitgevoerde bestellingen te annuleren of de uitvoering ervan op te schorten zolang de vorige leveringen niet werden betaald.

Levering:

Levering geschiedt ten kantore van CTECO INTERNATIONAL BVBA of door CTECO INTERNATIONAL BVBA aangewezen plaats. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering. De prestatie van CTECO INTERNATIONAL BVBA wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen. De koper draagt vanaf het tijdstip van de

levering, het risico van beschadiging, vernieling en verdwijning.

Levertermijn:

De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde de verbreking van de koopovereenkomst met zich meebrengen. Het uitstel of de niet-naleving kan bovendien geen oorzaak zijn voor het ontstaan van een recht tot schadevergoeding in hoofde van de koper.

Fabrieksgarantie:

De garantie die op de door CTECO INTERNATIONAL BVBA geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant van de geleverde zaken. Bij deze fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant bepaalde voorwaarden en uitsluitingen.

Garantie:

De totale garantie bedraagt 2 jaar, inclusief de batterijen, tenzij anders vermeld door de fabrikant. Op deze garantie zijn van toepassing de geldende voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de fabrikant van de geleverde zaak worden verleend.

Aansprakelijkheid:

CTECO INTERNATIONAL BVBA is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht. CTECO

INTERNATIONAL BVBA is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade. Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. CTECO INTERNATIONAL BVBA is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

Overmacht:

In geval van overmacht is CTECO INTERNATIONAL BVBA bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

Werkzaamheden / Reparaties:

Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door CTECO INTERNATIONAL BVBA zoveel mogelijk in de werkplaats van CTECO INTERNATIONAL BVBA of door CTECO INTERNATIONAL BVBA uitgekozen bedrijven uitgevoerd. Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper. Garantie- en reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper het hiervoor bestemde garantie/reparatieformulier volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd is naar CTECO INTERNATIONAL BVBA.

Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van de koper.

Documentatie:

De gegevens opgenomen in onze brochures en documentatie zijn geheel en al vrijblijvend, zowel wat betreft de opgegeven prijzen als de leveringstermijn van de aangeboden goederen en/of diensten.

Geschillen:

De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van CTECO INTERNATIONAL BVBA. Het Belgische recht is van toepassing. Alle geschillen behoren uitsluitende tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van CTECO INTERNATIONAL BVBA.